Commit 611199e1 authored by Geoff Simmons's avatar Geoff Simmons

Speak out for democracy.

parent 7a00f207
......@@ -182,6 +182,13 @@ func main() {
log.Info("Starting Varnish Ingress controller version:", version)
log.Info("Ingress class:", *ingressClassF)
log.Info("Black Lives Matter")
log.Info("Wolność mediów = demokracja! " +
"Walczmy o wolność mediów w Polsce. " +
"Zostały już tylko nieliczne media niezależne od władz. " +
"Polska ciągle spada w światowym rankingu wolności prasy: " +
"https://rsf.org/en/ranking Nie uciszajcie wolnych mediów!")
vController, err := varnish.NewVarnishController(log, *tmplDirF,
*monIntvlF)
if err != nil {
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment